OBCHODNÍ PODMÍNKY & GDPR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávku objednaného zboží nebo služeb. Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné.
2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Seznam vybraného zboží nebo služeb (opravy) bude sepsán do zakázkového listu nebo objednávky (kupní smlouvy) :
1) bud přímo v místě odběratele, kdy bude zároveň tato objednávka potvrzena oběma stranami a považována za závaznou
2) e-mailem, po písemné objednávce na e-mailové  adrese výrobce-dodavatele (v tomto případě bude dodavatelem vytvořena objednávka a  e-mailem zaslána k potvrzení odběrateli)
3) po telefonické dohodě (v tomto případě bude také, jako v bodu 2, dodavatelem vytvořena objednávka a e-mailem zaslána k potvrzení odběrateli)
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Součástí dodávky je i platný certifikát kvality a způsobilosti.

Objednávka musí obsahovat  :
1) DODAVATEL- VÝROBCE
Jméno společnosti  ( celé  jméno a příjmení)
Sídlo společnosti nebo kontaktní adresa dodavatele, telefonický kontakt
Identifikační číslo
2) ODBĚRATEL
název, adresa sídla
kontaktní osoba
telefonní číslo, e-mail
3) Ostatní
plátcovství DPH
způsob dopravy, balné, poštovné
termín dodání
cena za dopravu, celková cena
platební podmínky

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
objednávku lze do 12 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem ze závažných důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.
4) DOPRAVA, BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží dopravujeme těmito způsoby :
1) dopravou dodavatele (7 Kč/km)
2) zaslání na dobírku (cena balného a poštovného je uvedena v objednávce).
K dopravě zboží k zákazníkovi bude využito služeb soukromé přepravní firmy
(např. PPL, dopravce telefonicky kontaktuje zákazníka a domluví
přesný čas předání zásilky).
Částku za dopravu, balné a poštovné hradí v plné výši odběratel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! – CENA DOPRAVY
ZBOŽÍ PARROT – vzhledem k tomu, že náš e-shop nabízí různě velké a objemné zboží, bude Vám cena dopravy (Česká Pošta/ PPL) dopočtena s ohledem na Vámi objednané zboží a zaslána na Váš e-mail.
5) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta bude dohodnuta předem a bude součástí objednávky, termín dodání je standardně 10-14 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě, že některé zboží nebude možno ze závážných důvodů dodat v předem dohodnutém termínu, budeme vás neprodleně kontaktovat.
6) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen prodávajícímu nahlásit neprodleně. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, ne na vady vzniklé běžným používáním, mechanickým poškozením, nesprávným použitím výrobku nebo vady vzniklé nesprávným skladováním. V těchto případech lze provést jejich opravy dle našeho aktuálního ceníku.
Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) připravte také doklad o nabytí reklamovaného zboží u naší firmy
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží dodavatelem.

7) PLATBA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Za prodané výrobky nebo poskytnuté služby, budou fakturovány částky, uvedené v objednávce (kupní smlouvě), dle našich platných ceníků.
V případě oprav bude částka účtována dle skutečného rozsahu poškození a tím provedených prací, tato cena bude také odsouhlasena předem a bude součástí objednávky.
Pokud oprava překročí předem odhadnutou a v objednávce potvrzenou cenu (složitější oprava) , má dodavatel právo na navýšení částky, kterou neprodleně oznámí odběrateli a tuto skutečnost si vzájemně odsouhlasí, popřípadě při neadekvátním nárůstu ceny opravy, které by významně ovlivnilo konečnou cenu a obě strany nebudou chtít tuto změnu akceptovat – od opravy tohoto výrobku odstoupí.
Dodavatel- výrobce při předání zboží – služby, předloží zároveň za tyto fakturu.

Faktura obsahuje:
číslo faktury, peněžní ustav
obchodní název, jméno, adresu firmy, IČ – dodavatele
číslo účtu
plátcovství DPH
adresu odběratele, IČ ,kontaktní osobu, telef. č
den splatnosti
formu úhrady
datum vystavení faktury
datum uskutečněného zdanitelného plnění
soupis dodaných výrobků – služeb
cenu
cenu dopravy a částku celkovou
podpisy (popř. razítka) obou smluvních stran

Doba splatnosti:
Doba splatnosti jednotlivých faktur je 14 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pokud bude platba faktury opožděna, bude účtován poplatek z prodlení dle OZ ve výši 0,05% za každý den prodlení.

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na našich webových stránkách, popř.  v  tištěné podobě, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka zákazníka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Objednávkou zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Dodavatel a výrobce:
Firma: PARROT
IČ:72861151
Nad Perchtou 1280, 511 01
(na této adrese je kancelář a provozovna)

Tel: +420 773 123 751
E-mail: info@parrot-drevenehracky.cz

ZÁKONY A PŘEDPISY:

-zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
-zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

V Turnově 1.1.2014

 

GDPR

GDPR Ochrana osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PARROT, IČ:72861151, sídlem Nad Perchtou 1280 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: PARROT, Nad Perchtou 1280, 51101 Turnov

email: info@parrot-drevenehracky.cz

telefon: +420 773 123 751

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 roky od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, (web 5)

zajišťující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě –uzamykatelné skříně, hesla, šifrování, zálohy, antivirový program pro zabezpečení

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

PARROT